Allmänna Villkor

§ 1 Avtalstid På första sidan anges från vilken tidpunkt i kontraktet är bindande för hyresmannen respektive uthyraren. Kontraktet kan inte sägas upp i andra fall än vad som anges i kontraktet. Hyresperioden börjar det månadsskiftet som infaller minst 31 dagar från den dag hyresmannen mottagit och godkänt de objekt som skall omfattas av kontraktet § 2 Äganderätt och nyttjanderätt Uthyraren är ägare till hyresobjektet, nedan kallat "Objektet". Uthyraren upplåter nyttjanderätten till Objektet på i detta avtal angivna villkor. Hyresmannen äger inte, utan uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta detta avtal eller uthyra Objektet till annan. Hyresmannen äger inte utan uthyrarens skriftliga medgivande förflytta Objektet från i detta avtal angivet driftställe. Objektet får inte införlivas med annan fast eller lös egendom på så sätt att uthyrarens äganderätt förverkas. Ändringar i Objektet får inte vidtagas utan uthyrarens medgivande. Skulle Objektet utmätas eller beläggas med kvarstad eller skingringsförbud eller hyresmannen försättas i konkurs åligger det hyresmannen att omedelbart underrätta uthyraren därom samt att genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om uthyrarens äganderätt. § 3 Hyra, ändring av hyra m m Hyresavgiften per månad är angiven på avtalets första sida. Vid annan betalningsperiodicitet än månad multipliceras månadsavgiften med det antal månader som betalningsperioden omfattar. Hyran och initialhyran får ändras med omedelbar verkan om a) uthyraren måste erlägga likvid för Objektet i främmande valuta efter annan växelkurs än den som förutsattes av uthyraren vid bestämmandet av den på omstående sida angivna hyran, b)ändrad lagstiftning, kredit-, penningeller valutapolitisk åtgärd eller annan myndighetsåtgärd föranleder därtill eller c) uthyrarens upplåningskostnad ändras i förhållande till basdagens ränteläge. I övrigt får hyran och initialhyran ändras endast om uthyraren drabbas av kostnadsökningar som uthyraren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Uthyraren skall tillämpa ovanstående villkor på motsvarande sätt till hyresmannens förmån som till hyresmannens nackdel. Information om hyresändringen lämnas av uthyraren genom särskilt brevmeddelande till hyresmannen, genom annonsering i dagspressen eller genom meddelande i samband med utsändandet av nästkommande faktura. Vid sådan information skall grunden för hyresändringen anges. § 4 Initialhyra Om leverans har skett innan hyresmannens avtalsenliga förpliktelse att erlägga hyra inträtt, skall hyresmannen betala en särskild initialhyra som, om avtalet baseras på månadshyra, uppgår till 1/30 av beräknad månadshyra per dag och om avtalet baseras på kvartalshyra, uppgår till 1/90 av beräknad kvartalshyra per dag. Initialhyran skall utgå för tiden från och med dagen då hyresmannen mottagit och leveransgodkänt Objektet fram till den dag hyresperioden börjar löpa. Initialhyran skall erläggas på förfallodagen för den första hyran enligt detta avtal. § 5 Förlängning Efter avtalad hyresperiods utgång förlängs hyresavtalet automatiskt med ett år i sänder, såvida inte skriftlig uppsägning skett senast tre månader före hyresperiodens utgång eller - om förlängning skett därefter - förlängningsperiodens utgång. Hyran under förlängningsperioden skall uppgå till samma belopp och erläggas med samma periodicitet som gällde när hyresperioden/föregående förlängningsperiod löpte ut. Hyran under förlängningsperioden kan därefter bli föremål för ändringar med stöd av § 3 ovan. Under förlängningsperioden fortsätter avtalet att gälla på i övrigt oförändrade villkor. § 6 Mervärdesskatt, kostnader, utlägg m m Till angiven initialhyra, hyra samt övriga kostnader och utlägg enligt detta avtal kommer i förekommande fall mervärdesskatt. Mervärdesskatten på hyran betalas av hyresmannen i samband med hyran. Annan mervärdesskatt, förskott, andra kostnader eller utlägg enligt detta avtal och annan avgift eller skatt som beslutas av myndighet och som berör detta avtal skall erläggas av hyresmannen vid anfordran. Faktura-/uppläggnings-/hanterings- /påminnelse- och övriga avgifter skall erläggas enligt de grunder som uthyraren vid var tid tillämpar vid hyra. Upplysning om gällande avgifter lämnas av uthyraren på begäran. Hyresmannen är skyldig att tillämpa automatisk girering för betalning om uthyraren så påfordrar. Uthyrarens kostnader för transport, installation och dylikt avseende Objektet skall betalas av hyresmannen vid anfordran om annat ej skriftligen överenskommits. § 7 Undersökningsplikt, reklamation och leveransgodkännande Hyresmannen är skyldig att på egen bekostnad vidtaga erforderliga åtgärder för att mottaga Objektet då det ställs till hans förfogande. Hyresmannen skall så snart det kan ske och senast vid leveransen undersöka Objektet noggrant och göra erforderliga kontroller av att Objektet fungerar. Som bekräftelse på att hyresmannen erhållit och godkänt Objektet skall hyresmannen efter vederbörlig kontroll underteckna ett leveransgodkännande antingen på avtalets första sida eller på separat handling som skall tillställas uthyraren utan dröjsmål. Om Objektet befinnes vara behäftat med fel eller brist skall hyresmannen omedelbart tillställa uthyraren en skriftlig reklamation avseende felet eller bristen. Är avtalet överlåtet på en ny uthyrare (OBS se § 19 Överlåtelse av uthyrarens rättigheter) skall såväl föregående uthyrare som nuvarande uthyrare tillställas ett exemplar av nämnda reklamation. § 8 Vård av Objektet m m Hyresmannen är skyldig att väl vårda och underhålla Objektet så att det ej undergår någon förändring som inte beror på normal förslitning. Skulle Objektet till följd av förslitning, vanvård eller annat skäl bli obrukbart under avtalsperioden befriar detta inte hyresmannen från betalningsskyldighet gentemot uthyraren. Hyresmannen är skyldig att på anfordran av uthyraren teckna löpande underhållningskontrakt rörande Objektet. Om Objektet helt eller delvis förstörs eller förloras skall uthyraren genast underrättas därom. § 9 Besiktning Uthyraren äger när som helst rätt att besiktiga Objektet och hyresmannen är skyldig att för sådant ändamål vid anfordran lämna uthyraren tillträde till Objektet. § 10 Fel, brist m m För Objektet gäller den av fabrikanten vid tiden för avtalets tecknande tillämpade garantin för det uthyrda Objektet. Hyresmannen ansvarar under avtalets löptid för att samtliga uppkomna fel och brister på Objektet omgående blir åtgärdade. Gäller ej Objektets garanti för uppkomna fel och brister, skall åtgärderna företagas på hyresmannens bekostnad. För försäkringsfall gäller § 11. Uppkomna fel och brister befriar ej hyresmannen från skyldigheten att erlägga hyror, kostnader och utlägg enligt detta avtal. § 11 Försäkring, skada på eller förlust av Objektet Uthyraren tecknar i eget namn erforderliga försäkringar för Objektet om annat ej har överenskommits. Uthyraren skall, på hyresmannens begäran, tillhandahålla information om gällande försäkringsvillkor. Kostnaden för erforderliga försäkringar, jämte aktuell självrisk vid försäkringsfall, skall betalas av hyresmannen till uthyraren utöver hyran. Vid skada på Objektet som ej täcks av försäkring ansvarar hyresmannen ensam och på egen bekostnad för att erforderlig reparation omgående blir utförd. Hyresmannen svarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på Objektet. Även om Objektet skadas eller förstörs eller om hyresmannen av annan orsak ej kan bruka Objektet skall hyresmannen fortsätta att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal. Om Objektet förstörs, förloras eller förslits så att det i något avseende blir obrukbart före avtalstidens utgång åligger det hyresmannen att genast underrätta uthyraren därom. Härvid äger uthyraren begära särskild säkerhet av hyresmannen för förfallna jämte återstående ännu ej förfallna hyror samt övriga ersättningar som skall utgå enligt detta avtal. Vid försäkringsfall där uthyraren står som försäkringstagare skall hyresmannen omgående till uthyraren inge en skriftlig skadeanmälan som följer försäkringsbolagets vid var tid gällande anvisningar. Vid försäkringsfall där hyresmannen står som försäkringstagare skall hyresmannen omgående inge den skriftliga skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget med en kopia till uthyraren. Hyresmannens skadeanmälan till uthyraren/försäkringsbolaget skall alltid åtföljas av en kopia av detta avtal. Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats skall repareras skall uthyraren erhålla försäkringsersättningen. Försäkringsersättningen skall användas till betalning av reparationen av Objektet, varvid avtalet fortsätter att löpa på oförändrade villkor.

 

 

Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet skall ersättas av ett likvärdigt objekt istället för att repareras, alternativt ersättas av ett likvärdigt objekt när Objektet gått förlorat, skall ersättningsobjektet genom en skriftlig beställning, på försäkringsbolagets bekostnad, förvärvas av uthyraren från en av försäkringsbolaget godkänd leverantör och upplåtas med nyttjanderätt enligt detta avtal till hyresmannen, varvid detta avtal fortsätter att löpa på i övrigt oförändrade villkor. Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget anser att Objektet som skadats varken skall repareras eller ersättas av ett likvärdigt objekt, alternativt ej skall ersättas av ett likvärdigt objekt när Objektet gått förlorat, utan försäkringsregleringen skall fullgöras genom utbetalning av en försäkringsersättning, skall hyresmannen fortsätta att erlägga de hyror som förfaller till betalning enligt avtalet fram till dess att uthyraren erhållit dels utfallande försäkringsersättning från försäkringsbolaget, dels förekommande mellanskillnad från hyresmannen enligt den avräkning som skall ske enligt följande. Avräkningen som skall företas innebär att till den del Objektets bokförda värde hos uthyraren vid avräknings-tillfället överstiger summan av den till uthyraren utbetalade försäkringsersättningen, skall hyresmannen erlägga denna mellanskillnad till uthyraren. Efter att avräkningen blivit slutreglerad upphör detta avtal att gälla för det Objekt som försäkringsfallet avser. § 12 Bokfört värde, bokfört restvärde Med bokfört värde i detta avtal avses uthyrarens anskaffningskostnad för Objektet med avdrag för gjorda värdeminskningsavdrag enligt annuitetsmetoden, baserade på erlagda hyror. Med bokfört restvärde avses bokfört värde efter utgången av avtalad hyresperiod. § 13 Övriga kostnader Uthyrarens kostnader för transport, installation o dyl avseende Objektet skall betalas av hyresmannen vid anfordran om inte annat skriftligen överenskommits. § 14 Skada på tredje man, myndighets föreskrift m m Oberoende av vållande svarar hyresmannen gentemot uthyraren för all skada som genom Objektets brukande, transport till och från hyresmannen eller på annat sätt har förorsakat sak eller person. Hyresmannen har inte rätt att använda Objektet utan att ha förvissat sig om att detsamma vid användandet uppfyller alla krav beträffande utrustning, skyddsanordning, försäkring etc. Uthyraren svarar inte för hinder i nyttjanderätten som kan uppstå på grund av föreskrift i författning och/eller myndighets beslut. § 15 Uthyrarens rätt till uppsägning av avtalet och skadestånd Uthyraren äger rätt att omedelbart uppsäga avtalet och genast återtaga Objektet på hyresmannens bekostnad om: - hyresmannen är i dröjsmål med att erlägga hyra, mervärdesskatt eller andra avgifter och kostnader enligt avtalet, - hyresmannen inställer betalningarna, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller träder i likvidation, - hyresmannen i övrigt åsidosätter sina skyldigheter och förpliktelser enligt avtalet, - eventuell säkerhet för hyresavtalet eller för annan förpliktelse som hyresmannen har mot uthyraren inte längre är betryggande, - det finns skälig anledning att antaga att hyresmannen inte kommer att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller annan förpliktelse mot uthyraren. Om avtalet uppsägs av uthyraren av anledning som anges ovan äger uthyraren rätt att erhålla förutom hyror och andra belopp som är förfallna till betalning - skadestånd som skall uppgå till summan av hyrorna för den återstående avtalade hyresperioden och det bokförda restvärde Objektet skulle ha haft enligt uthyraren vid hyresperiodens utgång, allt diskonterat till nuvärde vid återtagandet efter en räntesats som vid var tid med 1,5 procentenheter understiger den räntesats som hyran baseras på vid tidpunkten för uppsägningen. § 16 Återställande/återtagande m m Efter hyresperiodens utgång eller om avtalet upphör i förtid enligt villkoren i detta avtal skall Objektet återställas till uthyraren (OBS se § 19 Överlåtelse av uthyrarens rättigheter). Samtliga kostnader i samband med återtagande av Objektet vid avtalets upphörande eller eljest skall betalas av hyresmannen. Objektet skall om annat inte avtalats på hyresmannens bekostnad och ansvar sändas till av uthyraren angiven plats inom landet och där avlämnas. Om det därvid konstateras att Objekten utsatts för icke normal förslitning och som ej förutsatts i samband med avtalets ingående, skall hyresmannen ersätta uthyraren med ett belopp motsvarande den onormala värdeminskningen. § 17 Dröjsmålsränta m m Vid dröjsmål med erläggande av hyra eller andra ersättningar enligt detta avtal skall hyresmannen betala ränta på förfallet belopp med två procentenheter per påbörjad månad samt avgift för betalningspåminnelse, inkassokostnader, indrivningskostnader och andra kostnader som är förenade med dröjsmålet samt den förseningsavgift som uthyraren vid var tid tillämpar. § 18 Information om behandling av personuppgifter (Gäller bara om hyresmannen är en fysisk person.) Personuppgifter som hyresmannen lämnar i samband med tecknandet av detta avtal eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av uthyraren för förberedelse och administration av avtalet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Behandlingen av personuppgifterna kan även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Om hyresmannen vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av uthyraren kan hyresmannen skriftligen begära detta hos Nordea Finans, Personuppgifts-ansvarig, 103 82 Stockholm. Hyresman som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till Nordea Finans på ovan angiven adress eller på telefon 08- 787 65 00 § 19 Överlåtelse av uthyrarens rättigheter Uthyraren äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal, inklusive rätten till Objektet, till annan och denne får i sin tur överlåta avtalet, inklusive rätten till Objektet, vidare. När hyresmannen har underrättats om att avtalet, inklusive rätten till Objektet, har överlåtits skall hyresmannen fortsättningsvis fullgöra samtliga sina förpliktelser enligt avtalet till den nya kontraktsinnehavaren. Den nya kontraktsinnehavaren är därvid ensam behörig att ta emot betalning, träffa uppgörelse om betalning m m och i övrigt utöva uthyrarens rättigheter enligt avtalet. Detta innebär bl a att den nya kontraktsinnehavaren är ensam behörig att i förekommande fall återta Objektet och att vid hyresmannens återlämnande av Objektet vara mottagare av detta. (OBS se § 16 Återställande/återtagande m m.) § 20 Tillägg och ändringar Avtalet innehåller allt vad som avtalats mellan parterna. Överenskommelse om tillägg eller ändring av avtalet måste för att vara gällande ske skriftligen. § 21 Meddelanden m m Hyresmannen skall omedelbart skriftligen underrätta uthyraren om adressändring. Brev om avtalet, som uthyraren sänder till hyresmannen, skall anses ha nått hyresmannen senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i avtalet eller som eljest är känd för uthyraren. Meddelande som sänts med telefax skall anses ha nått hyresmannen omedelbart. § 22 Begränsning av uthyrarens ansvar Uthyraren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om uthyraren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av uthyraren, om uthyraren varit normalt aktsam. Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för uthyraren att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är uthyraren till följd av omständighet som anges i första stycket i denna paragraf förhindrad att ta emot betalning, har uthyraren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. § 23 Marknadsföring För det fall uthyraren överlåter sina rättigheter på grund av detta avtal till Nordea Finans Sverige AB (publ) ger hyresmannen Nordea Finans Sverige AB (publ) rätt att lämna ut personuppgifter till uthyraren i marknadsföringssyfte.

Förbrukning
Kontorsmaterial
Datorer & kringutrustning
Nätverk
Skrivare-/kopieringspapper
Print
Ljud, Bild & Video
Telefoni & GPS
Citedo AB - Box 6091, 129 07 Hägersten, 08-546 888 00 | www.citedo.se | info@citedo.se
Kundvagn
Visa priser inkl moms?
Varor: 0 stSumma: 0 SEKFrakt: 0 SEK